اخبار

  • خوشخبری به مشتریان دومین های (af.)

    رده : عمومی

    قسمیکه شما هم در جریان قرار دارید که مدیریت عمومی (af.) در چوکات ریاست امنیت سیستم های معلوماتی کار و فعالیت مینماید که هدف این مدیریت ثبت و راجستریشن...