خوشخبری به مشتریان دومین های (af.)


قسمیکه شما هم در جریان قرار دارید که مدیریت عمومی (af.) در چوکات ریاست امنیت سیستم های معلوماتی کار و فعالیت مینماید که هدف این مدیریت ثبت و راجستریشن دومین های تحت پسوند (af.) میباشد. به اطلاع مشترکین محترم رسانیده میشود که قیمت دومین های (af.) از پنجاه ۵۰ دالرامریکایی به ۲۵ بیست و پنج دالر امریکایی کاهش یافت و همچنان دو زون (tv.af.) و (media.af.) هم مشمول زون های قبلی (.af) گردید که قیمت سالانه این دو زون مبلغ ۴۰ دالر امریکایی میباشد.