تماس با ما

 

ریاست امنیت سیستم های معلوماتی 

منزل اول ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

کابل ، افغانستان

شماره تماس : 0202102684(93+)

ایمیل آدرس :  registry@nic.af