تاریخچه

 

 در اواخر سال 2001 پس از ایجاد حکومت موقت ، افغانستان پا به عرصه جدید سیاسی ، احیا و ایجاد اجتماعی اقتصادی گذاشت . به تعقیب حکومت های انتقالی و منتخب حکومت افغانستان قوانین جدیدی را به تصویب رساند که شرکت های خصوصی را جهت سرمایه گذاری در کشور کمک نموده و خدمات متعددی را به شمول خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی برای مردم افغانستان فراهم نمود.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از جمله نخستین نهاد سکتوری حکومتی در افغانستان بوده که ستراتیژی ها و پالیسی های جدیدی را به منظور توانمند ساختن سکتور خصوصی در راستای سرمایه گذاری بزرگ در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طرح نمود.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال 1387 خورشیدی که مصادف است به سال 2009 میلادی ، نخستین تیم عکس العمل سریع سایبری را در افغانستان ایجاد نموده و رسماً به نام افسرت (AFCERT) نامگذاری کرد . هدف تیم عکس العمل سریع سایبری یا افسرت مبارزه علیه تهدیدات و جرایم سایبری بوده ، آگاهی و خدمات امنیت سایبری را به سکتور حکومتی و خصوصی فراهم میکند . تیم عکس العمل سریع سایبری یا افسرت در دو سال نخست فعالیت خود ، یک گزارش رسمی را به رهبری ارشد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پیرامون صعود ناگهانی جرایم سایبری و الکترونیکی در کشور ارایه نمود . به منظور مبارزه علیه جرایم متذکره ضروری پنداشته شد تا به هدف شناسایی خطرات موجوده در برابر تمام زیربنا های تکنالوژی معلوماتی حکومت ارزیابی صورت گیرد و جهت کاهش خطرات موجوده راه حل تهیه گردد.

تیم عکس العمل سریع سایبری یا افسرت در مورد تهیه یک مسوده پیشنهاد نمود که در آن ستراتیژی امنیت سایبری درکشور توسط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شورای تکنالوژی معلوماتی (ICT Council) مورد قبول واقع شده و بدین لحاظ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شورای تکنالوژی معلوماتی ، جهت ایجاد مسوده ستراتیژی ملی امنیت سایبری افغانستان کمیته را به رهبری ریاست امنیت سیستم های معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایجاد نمودند.

 

 

دیدگاه 

هدف این ریاست ایجاد و حصول یک فضای سایبری مصئون ، امن و قابل اطمینان حکومت ، تجارت ها و شهروندان افغانستان میباشد .

 

ماموریت 

حفاظت و مطمئن بودن از معلومات و امنیت زیربنا های تکنالوژی معلوماتی در فضای سایبری افغانستان ، بهبود ظرفیت ها جهت جلوگیری و پاسخ به تهدیدات سایبری ، حفاظت اطفال و جوانان افغانستان در فضای سایبری ، کاهش خطر آسیب پذیری ، وارد شدن خساره از ناحیه تهدیدات و حوادث سایبری از طریق یک سلسله ساختار ها ، پالیسی ها ، طرزالعمل ها ، مردم ، تکنالوژی و پروسه های اداری معیاری و نهادی .

  •