فعالیت های فعلی

 

شماره اسم پروژه  اجراآت کاری
1 پاسپورت آنلاین قرار داد صورت گرفته است
2 کلود (Cloud ) قرار داد صورت گرفته است
3 بک اپ  ( CMS ) قرار داد صورت گرفته است
4 دیتا سنتر دومی به تدارکات ملی سپرده شده است
5 NOC  
6 ERP قرار داد صورت گرفته است
7 NIXA قرار داد صورت گرفته است