ارقام

 

  افغانستان از ماهواره فضایی خود به نام Afghansat 1 استفاده مینماید. حدود 18 میلیون استفاده کننده  تلیفون همراه  در کشور وجود دارد.شرکت های مخابراتی که در کشور فعالیت میکنند از قبیل افغان تیلیکام ،افغان بیسیم ،اتصالات ، ام تی ان ، روشن و چند شرکت های مخابراتی دیگر. بیش از 50% مردم دسترسی به انترنت دارند . تا سال 2016 حدود 32 میلیون استفاده کننده GSM تیلیفون همراه در افغانستان با بیش از 114،192 خط ثابت تلیفون و بیش از 264،000 استفاده کننده گان CDMA موجود بوده است.

لست ذیل نام شرکت های تلیفون همراه در کشور است:

  • افغان تیلیکام
  • افغان بیسیم ، خدمات 4G را فراهم میکند
  • اتصالات ، خدمات 4G را فراهم میکند
  • ام تی ان
  • روشن ، خدمات 4G را فراهم میکند
  • شبکه سلام
  • وصل

4760 برج فعال در سراسر کشور وجود دارد که 85 درصد ساحه را پوشش میدهد همچنان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قصد دارد خدمات خود را در مناطق دور افتاده کشور گسترش دهد که در آن 15 درصد از جمعیت با نصب 700 برج جدید، تحت پوشش قرار خواهند گرفت . حد اقل 55 کمپنی های ارائه دهنده خدمات انترنتی یا (Internet Service Provider (ISP در کشور وجود دارد . به اساس گزارش افغان تیلیکام تا سال 2016 اینترنت در افغانستان در اوج خود با بیش از 5 میلیون استفاده کننده بوده است.

  استفاده کننده گان انترنت در افغانستان

نفوس :33,369,945

 استفاده کننده گان انترنت در جهان :3,424,971,237

 

Year Internet Users** Penetration
(% of Pop)
Total
Population
Non-Users
(Internetless)
1Y User 
Change
1Y User 
Change
Population 
Change
2016*

2,279,167

 
6.8 % 33,369,945 31,090,778 4.7 % 101,366 2.59 %
2015*

2,177,801

 
6.7 % 32,526,562 30,348,761 7.8 % 156,804 2.84 %
2014

2,020,998

 
6.4 % 31,627,506 29,606,508 11.6 % 210,730 3.08 %
2013

1,810,268

 
5.9 % 30,682,500 28,872,233 11.6 % 188,806 3.21 %
2012

1,621,462

 
5.5 % 29,726,803 28,105,341 12.6 % 181,004 3.19 %
2011

1,440,458

 
5 % 28,809,167 27,368,709 28.8 % 321,970 3.03 %
2010

1,118,488

 
4 % 27,962,207 26,843,719 15.8 % 152,629 2.77 %
2009

965,859

 
3.6 % 27,207,291 26,241,432 97.9 % 477,730 2.56 %
2008

488,129

 
1.8 % 26,528,741 26,040,612 -0.7 % -3,545 2.52 %
2007

491,673

 
1.9 % 25,877,544 25,385,871 -7.3 % -38,977 2.76 %
2006

530,650

 
2.1 % 25,183,615 24,652,965 77.7 % 231,958 3.21 %
2005

298,691

 
1.2 % 24,399,948 24,101,257 1101.3 % 273,827 3.83 %
2004

24,865

 
0.1 % 23,499,850 23,474,985 25.7 % 5,083 4.41 %
2003

19,782

 
0.1 % 22,507,368 22,487,586 1918.3 % 18,802 4.75 %
2002

980

 
0 % 21,487,079 21,486,099 1.1 % 11 4.66 %
2001

970

 
0 % 20,531,160 20,530,190 23 % 182 4.21 %
2000

788

 
0 % 19,701,940 19,701,152 -88.2 % -5,875 3.49 %