دومین ( AF . )

افغانستان در فضای سایبری به نام (AF.) مسمی میباشد . بلند ترین کود در سطح کشور (AF.) است .این دیپارتمنت در جنوری سال 2003 در چوکات ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی  ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تاسیس گردید.

 هدف از ایجاد این دیپارتمنت ثبت و اداره دومین های تحت پسوند (AF.) در داخل و خارج از کشور به طور منصفانه و بی طرفانه میباشد