فورم ثبت دومین ( AF . )

 

 لطفاً فورم ذیل را دانلود نموده و بعد از خانه پری به ایمیل آدرس  registry@nic.af  بفرستید .

فورم ثبت دومین