طرز تکمیل نمودن فورم ثبت دومین ها

 

 Domain Name

در بخش اول مشخصات مکمل اداره و نام دومین درج میگردد و اطمینان حاصل نمایید که نام دومین مطابق به پالیسی (af.) باشد.

Third Level Domain Second Level Domain
Name.com.af Name.af
Name.net.af  

زون های قابل ثبت دومین af.

gov.af. برای ادارات دولتی 

com.af. برای نهاد های تجارتی 

org.af. برای سازمان های غیر تجارتی 

net.af. برای ارائه دهندگان خدمات انترنتی 

edu.af. برای نهاد های تحصیلی 

 

Name Servers 

 در این بخش DNS های دومین درج میگردد.

 

Administrative/ Registrant Contact Information 

در این بخش تمام جزئیات از قبیل نام ، آدرس ، آدرس الکترونیکی و شماره تماس ریس سازمان درج گردد.

 

Billing Contact Information 

در این بخش تمام جزئیات از قبیل نام ، آدرس ، آدرس الکترونیکی و شماره تماس مسئول مالی درج گردد.

 

Technical Contact Information 

در این بخش تمام جزئیات از قبیل نام ، آدرس ، آدرس الکترونیکی و شماره تماس مسئول تخنیکی درج گردد.