نقطه تبادله انترنتی (NIXA)

 

وسعت و گسترده گی انترنت به گونه است که برای همه میتواند اطلاعات لازم را فراهم سازد . از آنجای که انترنت در همه ابعاد زندگی مردم ریشه دوانیده است جای تعجب نیست که همه افراد برای کسب اطلاعات بیشتر برای تحقیقات شان از انترنت استفاده کرده و به نوعی وابسته تحقیقات آنلاین میباشند.  نقطه تبادله انترنت (NIXA) یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین پروژه در شبکه ملی اطلاعات محسوب میشود.هدف از ایجاد نقطه تبادله انترنت (NIXA) ایجاد گیت وی داخلی در کشور جهت تبادله وعبورو مرور ترافیک انترنتی داخلی از یک نقطه مشخص و شناختن پایه اساسی انترنت که در آن ترافیک بین سرویس دهنده گان اینترنت تبادله میشود است.هدف از راه اندازی (NIXA) به دلیل تبادله و مسیریابی اطلاعات ، افزایش سرعت انترنت و کاهش زمان تاخیر دریافت اطلاعات میباشد.

اساس نقطه تبادله انترنت از زیرساخت های ارتباطی مراکز اطلاعات توسعه یافته داخلی دولتی وغیر دولتی و همچنین زیر ساخت های نرم افزاری است که در سراسر کشور گسترده خواهد شد. این شبکه ظرفیت لازم برای نگهداشت و تبادله امن اطلاعات داخلی کشور به منظور و توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی به انترنت سراسری برای استفاده کننده گان فراهم خواهد کرد.