مرجع صدور تصادیق امضای الکترونیکی

 

مرجع صدور تصادیق امضای الکترونیکی یک اداره یا سازمان قابل اعتماد است که تصادیق دیجیتل یا  Digital Certificate را ایجاد و صادر میکند که از طریق آن معلومات و هویت شخص و یا یک سیستم در انترنت شناسایی میشود.