رمزنویسی

 

در دنیای امروزی با گسترش شبکه های کمپیوتری و فراگیر شدن اینترنت، انتقال اطلاعات ارزانتر و سریعتر شده است اما از طرف دیگر سوال های بوجود می آید که آیا اطلاعات بطور صحیح ، کامل و بدون هیچگونه تغیری به مقصد خواهد رسید و آیا اطلاعات مهم و محرمانه مان از گزند هکرها و رقیبان در امان خواهند ماند؟ اینجاست که علم رمزنویسی بکمک مان خواهد آمد. 

رمزنویسی عبارت از علمی است که با استفاده از تکنیک ها و الگورتم ها اطلاعات را به شکل کود تبدیل میکند . رمزنویسی اطلاعات ، روشی مناسب به منظور حفاظت از اطلاعات حساس است بدین ترتیب ، صرفا” افراد مجاز قادر به دستیابی و استفاده از اطلاعات خواهند بود .

رمزنویسی ، روشی به منظور ارسال یک پیام به صورت کود شده می باشد . پس از ارسال پیام ، صرفا” افرادی که دارای کلید مناسب رمزگشائی می باشند ، قادر به استفاده از اطلاعات میباشند . افرادی که دارای کلید رمزگشائی نمی باشند ، پیام را به صورت مجموعه ای از حروف ، اعداد و کراکترهای تصادفی مشاهده خواهند کرد .

هدف رمزنویسی :

هدف رمزنویسی ، محرمیت اطلاعات است . رمزنویسی به منظور تامین امنیت بیشتر برای تبادله اطلاعات بین طرفین و ایجاد ارتباطات مصئون در سطح شبکه های نا امن استفاده میشود.

رمزنویسی دارای چندین عملکرد میباشد:

1.Confidentiality : محرمیت اطلاعات را تضمین میکند که هیچ کس اطلاعات را خوانده نتواند به جز شخص مورد نظر.

2.Data Integrity : یعنی درست بودن اطلاعات ، برای گیرنده پیام تضمین میکند که معلومات در مسیر انتقال تحریف نشده و دست نخورده است.

3.Authentication: پروسه شناسائی و تثبیت هویت گیرنده و فرستنده اطلاعات است.

4. Non Repudiation: میکانیزم است که تثبیت میکند که واقعاً فرستنده اصلی این پیام را ارسال کرده است.