د (af.) مراجعینو ته په زړه پوری زیری!


څرنګه چی تاسو ته معلومه ده چی د (af.) عمومی مدیریت د معلوماتی سیستمونو د امنیت ریاست تر چوکاټ لاندی کار او فعالیت کوی او موخه یی په هیواد کی د (af.) تر نامه لاندی د ډومینونو ثبت او راجستریشن دی نو هغه دومینونه چی تر اوس مهال یی کلنی فیس قیمت پنځوس ۵۰ امریکایی دالر وه چی دغو دومینونو قیمت له ۵۰ امریکایی دالر څخه یواځی ۲۵ امریکایی دالر وټاکل شو. او د دی تر څنګ دوه زونونه هم اضافه شول لکه د (tv.af.) او (media.af.) چی د دی دوه زونونو د ثبت او راجستریشن کلنی فیس قیمت به څلویښت امرکایی دالر وی.