زمونږ سره اړیکه

 

د معلوماتی سیستمونو د امنیت ریاست 

لومړی پوړ ، د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجی وزارت 

کابل ، افغانستان 

د تلیفون شمیره : 2021026840(93+)

بریښنالیک : registry@nic.af