د af. دومین ثبتولو فورم

مهرباني وکړئ دا فورمه ډکه کړئ او د registry@nic.af برېښنالیک ته یې ولیږئ

د دومین ثبتولو فورمه