د افغانستان د ملی انترنیت د تبادلی منځنی مرکز (NIXA)

څرنګه چی انترنت  په نړیوالی سطحی پرمختګ کړی دی همدا رنګه د انټرنټ کارونکی هم ډیر زیات تر سترګو کیږی.  نو هغه انترنتی کمپنی چی انترنټی چوپړونه وړاندی کوی خپلو چوپړونو ته ادامه ورکوی او دغه  کمپنی د خپلو معلوماتو د راکړی ورکړی لپاره  یو له بل سره د یو منځنی ټکی یا Exchange Point  په مټ یی تر سره کوی . Internet Exchange Point د انترنت په ډګر کی  یو لـــه مهمو بنسټونو څخه شمیرل کیږی او دا یو مرکزی ټکی دی چی د دی په مټ ټولی انټرنټ سمبالوونکی کمپنی به یو له بل سره ونښلول شی او په همدی ترتیب به دوی وکولای شی چی انټرنټی چوپړونه په ښه توګه برابر کړی او د افغانستان د انترنت ټول داخلی ترافیک به له همدی دروازی څخه عبور او مرور کوی چی بیا موږ کولایی شو چی په خپل انټرنت بشپړ کنترول ولرو او د انترنت هر استعمالونکی به موږ په آسانی سره پیژندلی شو . همدارنګه کله چی یاده پروژه پلی شی نو بله ګټه یی داده چی موږ کولایی شو چی د AKAMAI ، GOOGLE  سرورونو Cash سرورونه په خپله داخل د افغانستان کی ځای پر ځای کړو د بیلګی په توګه که موږ وغواړو چی GOOGLE ته لاس رسی پیدا کړو او خپل اړوند معلومات تر لاسه کړو  نو اړینه نه ده چی موږ د هیواد نه بهر GOOGLE سرورونو ته ننوزو. دا کار به له همدی Cash سرورچی د هیواد  دننه ځای پر ځای شوی لاس رسی پیدا کړو ، همدارنګه ګوګل ، فیسبوک او داسی نوری ټولنیز شبکی موږ کولایی شو په آسانی سره خپل هیواد کی د همدی پروژی پر مټ ځای پر ځای کړو.