د افغانستان دالکترونیکی امواجو بیړنی غبرګون تیم (AFCERT)

د افغانستان دالکترونیکی امواجو بیړنی غبرګون تیم (AFCERT)