د سایبری جرمونو د تحقیق لابراتور

د سایبری جرمونو د تحقیق لابراتوار ګټه او اهمیت دادی چی په هیواد کی  کوم سایبری جرمونه تر سره کیږی هغه جرمونه که له هری تکنالوژیکی وسیلی څخه کار اخیستی وی د همدی لابراتوار په ذریعه تحقیق او برسی کیږی او دا معلومیږی چی له یاد سیستم څخه کوم کوم سایبری جرمونه تر سره شوی دی یعنی دا لابراتوار به د هیواد په سطحه د سایبری جرمونو د تحقیق لابراتوار وی چی ټول سایبری جرمونه به پکی تر څیړنی لاندی نیسی نو ویلی شوه چی د دی لابراتوار پر مټ به ټول سایبری جرمونه په ښه او تخنیکی بڼه حل فصل شی.