جرایم سایبری

هدف تیم عکس العمل سریع سایبری مبارزه علیه تهدیدات و جرایم سایبری بوده و آگاهی و خدمات امنیت سایبری را به سکتور حکومتی و خصوصی فراهم میکند تا بتواند فضای سایبری مصئون و امن را برای هموطنان عزیز در قبال داشته باشد. مبارزه با جرایم سایبری نظر به نوع حملات ، میزان آسیب ها و انگیزه ها متفاوت میباشد که این انگیزه ها میتواند شامل منافع شخصی افراد ، عوام فریبی و آزمایش های توانمندی خود شخص باشد. در سالهای اخیر سعی و کوشش خلاف کاران مغلق تر و پیچیده تر شده است زیرا آنها از منابع قابل توجهی استفاده کرده ، منابع پیشرفته تر به دست آورده اند و ساختار و روش سازمان خویش را بهبود بخشیده اند. کار به شکل واضح و آشکار بین شبکه های جنایی غیر مجاز تقسیم و اجرا شده است .

حملات از طریق انترنت سیستماتیک بوده و اغلب ممکن است با اهداف اختصاصی با اهمیت بالفعل مشخص شود. علاوه بر این جرایم انترنتی به طور روز افزون پیچیده تر شده و فعالیت گروه های خلاف کار که حملات سایبری را سازماندهی میکنند به طور مداوم گسترش می یابد.

اشکال دیگر جرایم انترنتی شامل آزار و اذیت ، تقلب ، توزیع مواد غیر قانونی یا نقض حقوق مالکیت معنوی است .  بناً وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال ۱۳۸۷ خورشیدی که مصادف است به سال ۲۰۰۹ میلادی نخستین تیم عکس العمل سریع سایبری را در افغانستان ایجاد نموده و رسماٌ بنام افسرت (AFCERT) نامگذاری کرد تا بتواند از وقوع همچون حملات سایبری جلوگیری نماید. تیم عکس العمل های سریع سایبری در بخش های مختلف جرایم الکترونیکی فعالیت می نماید از جمله تحقیق جرایم سایبری، تفتیش سایبری ، آگاهی از خطرات سایبری .