لابراتوار تحقیق جرایم

حملات سایبری مجموعه از جرایم انترنتی است که علیه اطلاعات و سیستم های انترنتی صورت میگیرند و در فضای سایبری خسارات فراوانی را ایجاد میکنند . ارزش محکمیت ، محرمیت و دسترسی اطلاعات و سیستم های انترنتی یکی از مهمترین اصول امنیت انترنتی به شمار میرود که  به حفظ  موجودیت و یکپارچگی اطلاعات اشاره دارد

 لابراتوار تحقیق جرایم سایبری یک آزمایشگاه علمی جرایم انترنتی است که به منظور بررسی شواهد و پرونده های جنایی به طور قانونی عمل می نماید

 هدف از ایجاد لابراتوار تحقیق جرایم سایبری تحقیق و بررسی ساختار های است که از طریق آن جرم صورت گرفته ، که این بررسی به اساس یک سلسله استندرد ها و پروسیجر های جهانی دنبال میشود. محققین یا بررسی کننده گان معمولاً مجموعه از روش ها و استندرد های را استفاده میکنند که به طور  کلی قابل قبول استندرد های بین المللی باشد

 برای بررسی فایل های مخفی ، فایل های رمزگزاری شده و آسیب دیده از برنامه ها و نرم افزار های قانونی و اختصاصی استفاده میکنند تا کاپی گزارشات شان مطابق به اصل پرونده باشد