تفتیش سایبر

فضای سایبر این پدیده شگفت انگیز قرن 21 بسیاری از عرصه ها را با تحولات بنیادین مواجه کرده ، سو استفاده های فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد ، سیاست پیشگیری از وقوع این جرایم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است . 

به همین دلیل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جهت اطمینان از سیستم های اطلاعاتی و مطبوعاتی یک تیم ویژه را تحت ریاست امنیت سیستم های معلوماتی ایجاد نمود تا بر نقاط ضعف و آسیب پذیر ها تاکید و سیستم های مصئون و مطمئن را به هموطنان پیشکش نماید. 

هر اداره و سازمان جهت مصئون بودن اطلاعات و دارایی های شان باید همه روزه تفتیش و کنترول سیستم های موجوده را انجام دهند تا از امنیت سیستم ها مطمئن شوند.

در قدم نخست محدوده بررسی ثابت شود که شامل تماماً دارایی های اداره از جمله تجهیزات کمپیوتری ، تیلیفون ها ، نتورک ، ایمیل ها ، اطلاعات و موارد مرتبط به دسترسی مانند کارتها ، نشان ها و رمزها یا Password  باشد ، بعداً قوت و توانمندی تهدیدات آینده بررسی شود که این تهدیدات با چی اندازه قوی و آسیب پذیر خواهد بود.

بناً تمام ادارات باید در زمینه امنیت اطلاعات از روند و اقدامات جدید امنیتی که توسط ریاست امنیت سیستم های معلوماتی ارایه میگردد مطلع شوند. در هر شرایط باید یک پلان و برنامه پیشبینی شده که بنام سیستم پیشگیری از نفوذ خطرات نامیده میشود وجود داشته باشد تا تیم بررسی بتواند میزان تخریب را در شرایط تهدید آمیز تخمین نماید.