خبرونه

د معلوماتی سیستمونو د امنیت ریاست ویب سایت ته ښه راغلاست

    معلوماتی سیستمونو د امنیت ریاست د معلوماتی تکنالوجی ( آی تی ) په چوکاټ په کال ۲۰۰۹ کی تاسیس شو. د الکترونیکی امواجو (سایبر) محافظت یا ساتنه د ملک د ملی امنیت د ټینګولو لپاره یوله دیر مهمو جامع ستراتیږیکی عنصرو ده . د معلوماتی سیستمونو د امنیت ریاست د تاسیسولو او فعالول به د معلوماتی سیستم امنیت به تضمین ډاډمن کړی . یوه اداره د معلوماتی سیستمونو د امنیت ریاست ده چي عملأ به د همغیږه امنیتی ستراتیږی او تر دتحدید لاندی معلوماتی زیربناوو لپاره په ملک کی قدم وچت کړی تر څو د محرمانه، رښتیاینی، او معلوماتی سیستم موجودیت د دولت په ټولو ځاي کی ته اطمینان ورکړی .

موخه

    د حکومت، کاروبارونو ، او د افغانستان عوامو لپاره یو مطمئن، خوندی او ژغورونکی الکترونیکی امواجوساحي تاسیسول او لاس ته را وړل .

دنده/ماموریت

    د دی په خاطر چه د افغانستان د الکترونیکی امواجو ساحه ، دبتا، معلومات، او د معلوماتی تکنالوجی امنیت ساتنه او اطمینانی کړو، ظرفیت لوړولو تر څو د الکترونیکی امواجو تحدیدونو نه مخنیوی او ځواب ورکړو، چه د افغانستان واړه او ځوانان د الکترونیکی امواجو په ساحه کی مصئون ، د زیان پیښیدونکی خطراتو نه بچول، د الکترونیکی امواجو د خطراتو او واقعاتو نه پیښوی تاون ، دبیلابیلوبنیادی معیارونو له تلنلاره، کړنلاره، خلګ، تکنالوجۍ او اداري کړنۍ له طریقی را کمول دی .