د ډومینونو د ثبت پالیسی

د ډومین د نوم ثبتولوپالیسي(Domain Name Registration Policy )

"د ډومین نوم ثبتولو پالیسي په ټولو ډومین نومونو باندې چې د AFGNIC لخوا اداره کیږي پلي کیږي ، او راجستر کوونکی اړ دي چې د .af ډومین ثبتولو دمخه خپل مشتریان خبر کړي. هر هغه راجستر کونکی چې غواړي د .af ډومین نوم راجستر کړي باید د ډومین نوم پالیسي ولولي او ورسره موافقه وکړي.

 

Read More

The Domain Acceptable Use Policy sets out the standards that apply in determining whether an.AF

This Acceptable Use Policy sets out the standards that apply in determining whether an.AF or country code top-level domain name (the “Domain Name”) will be accepted for registration. The applicant should satisfy itself that the intended Domain Name meets the requirements for registration. Choosing an unregistrable Domain Name may result in the rejection of the application and a new application would be required.

Read More

Domain Name Registration Policy

Domain Name Registration Policy apply to all domain names administered by AFGNIC, and registrars are required to make their customers aware of them prior to registration of a . AF domain

Any Registrant who wants to register a domain name under.AF must read and agree to the Domain Name Registration Policy.

Read More

Domain Registrants Rights and Responsibilities

You must comply with the terms and conditions posted by your Registrar, including applicable policies from your Registrar, the Registry, and ICANN. You must review your Registrar's current Registration Agreement, along with any updates. You will assume sole responsibility for the registration and use of your domain name You must provide accurate information for publication in directories such as WHOIS, and promptly update this to reflect any changes Your domain name registration and any privacy/proxy services you may use in conjunction with it must be subject to a Registration Agreement with an ICANN Accredited Registrar. .

Read More