د ډومینونو پلورونکو لیست

superadmin

د افغانستان د ډومینونو پلورونکو لیست

شمیره د کمپنی نوم د جواز نمبر  شمیره  بریښنا لیک ویب سایت 
1 Afghan Host D-03818
+93700474747
domain@afghanhost.af
www.afghanhost.af
2 Hewad ICT Solution D-03432 +93788886096 info@hewadict.com www.hewadict.com
3 Afghan ICT Solution D-25348 +93 020203842
zabi@afghanictsolution.com
www.afghanictsolution.com
4 Afghanistan Holding Group D-53481 +93796000111 info@ahg.af www.ahg.af
5 ARYAN ICT Solutions, LLC 35457
+93799888799
administrator@aryanict.com
www.aryanict.com
6 Skynetlab D-01-544
+971553251586
info@skynetlab.com
www.secureserver.net
7          
8 BITLINKER D-55670 41436 41770 bitlinker
9 Intellectual Application & Products 48470 +93 729444428
noori@iap.af
///
10 CI Computer Services       island_cx
11 Hewad D-041785 28/11/2015 23/11/2016 kabul_hewad
12 latintld       latintld
13 Link You Technologies co       linkyou
14 Momtaz Web Solution Inc. D-35039 21/6/2013 21/6/2014 m.host
15 m.soft D-77781 29/11/2016 29/11/2019 msoftltd
16 Nethub IT Solutions D-42078 17/6/2015 17/6/2016 nuthub
17 Abdul Waris       tri-star
18 AfghanID       upshot
19 YAWAR ICT SOLUTIONS   43355 43689 yawar_ict
20 upshot D-34756 30/5/2012 29/5/2013 upshot
21 netlinks D-21519 40544 41153 netlinks
22 Mashal consulting services D-43248 41340 41677 Mashal
23 Tristar D-04-1970 28/10/2020 28/10/2023 tri-star
24 Herat Host IT Services Co.   29/7/2021 29/7/2023 herathost
25 Naikbeen D-29918 21/7/2018 20/7/2019 naikbeen