مکلیفت های نمایندگی فروش

  1. پذیرفتن درخواست های ثبت کننده گان دومین جهت ثبت، باطل نمودن، حذف نمودن، تجدید نمودن، اصلاح نمودن، حفظ و مراقبت یا انتقال نام       دومین.
  2. رسیدگی به موقع به درخواست های دارنده گان دومین، در رابطه به تغیر معلومات ثبت.
  3. حفظ یک نقل الکترونیکی تمام داد و ستد ها، مکاتیب، و سایر ارتباطات دفتر ثبت  حد اقل تا ختم یک دوره مندرج این توافق نامه.
  4. پرداخت خساره مراجعین که از طرف نمایندگی فروش دومین (.AF)، خساره مند گریده باشند.
  5. در صورت بیرون شدن نمایندگی فروش دومین از این توافق نامه،  شرکت فروشنده دومین به مشتریان خویش، اطمینان دهند که خروج آن،  روی کارکرد دومین اثر منفی نمی گذارد.
  6. نمایندگی فروش دومین های .AF بدون موافقت رسمی وزارت مخابرات حق فروش دومین های دولتی (gov.af) را ندارد.
  7. ارائه اسناد مورد ضرورت جهت ثبت دومین های .AF به وزارت مخابرات.