پیام سرپرست ریاست

 

3 months 2 weeks ago

ریاست امنیت سیستم های معلومات
رياست امنيت سيستم هاي معلومات در سال 1391  در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي به منظور تامين
امنيت سيستم هاي معلومات سایبری رسيده گي به قضايا و حوادث سایبری، ايجاد پاليسي هاي امنیت سایبری و همچنان
ايجاد زيربناهاي امنيتي ، ایجاد ګیت وی داخلی جهت عبور و مرور ترافیک انترنتی, ثبت و راجستریش دومین های دات اف و
توزیع دیجیتل سرتفیکیت از طریق سیستم ارکا تشکيل گرديده و به فعالیت های روزمره خویش ادامه میدهد
.