مکلفیت های مرکز شبکۀ معلوماتی

 

مرکز شبکۀ معلوماتی به خاطر حصول اطمینان از دسترسی بدون تبعیض شرکت های فروشنده به دفتر ثبت معلومات، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

  1. ثبت نام دومین ویب سایت نمایندگی فروش بدور از هر نوع تبعیض.
  2. ایجاد یک زیربنای مصئون برای ثبت دومین.
  3. حصول اطمینان از پخش و نشر معلومات از طریق سیستم دومین بواسطۀ متصدی دفتر ثبت معلومات.