انواع دومین ها

superadmin
نام دومین ها (Domain Names) با پسوندهای مختلفی موجود است که مشهورترین آن .com است. پسوندهای متنوع مانند .org و .net  و .tv و .info و .AF با کاربری های تجاری، محلی و تخصصی وجود دارند که در زمان انتخاب نام دامنه می‌توان از میان آن‌ها یکی را انتخاب کرد.